مدیریت تولید

پیدا کردن کارخانه

قرارداد با تولید کننده

دانش تامین

مدیریت ریسک تولید

ارتقای تولید

مدت زمان تولید

کیفیت

هزینه

نوآوری در محصول

مزیت رقابتی جدید